Home CourseDirectoryTable TechTree

Credits


Developers:

Bhavya Chopra

Ruhma Mehek Khan


Supervisor:

Ms Sheetu Ahuja

Mentors:

Palash Aggrawal

Peeyush Kushwaha


Data Preparation:

Adwit Singh Kochar

Bhavya Chopra

Chhavi Kirtani

Dipanshu Aggarwal

Ritwik Gupta

Ruhma Mehek Khan

Vanshika Goel